BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
De bescherming voor levensverzekeringen tak 21

Exclusieve bevoegdheid van het Garantiefonds voor financiële diensten

In 2008 achtte de wetgever het opportuun, rekening gehouden met de turbulenties op de financiële markten en met het oog op het behoud van het vertrouwen in het financiële systeem, om eveneens een beschermingsregeling in te voeren voor bepaalde levensverzekeringscontracten.

De wetgever vertrouwde het beheer en de uitvoering van de verrichtingen van deze nieuwe en specifieke regeling toe aan het garantiefonds.

Deze regeling dekt enkel, ten belope van € 100.000 per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, levensverzekeringscontracten met gewaarborgd rendement, onderworpen aan Belgisch recht en vallend onder tak 21, zoals bepaald in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.


Informatie over deze bescherming kan worden bekomen op onderstaand adres :

GARANTIEFONDS VOOR FINANCIËLE DIENSTEN (voorheen het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen)

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
BE – 1040 Brussel

Tel: 32.2.574.78.40
Fax 32.2.579.69.19

http://garantiefonds.belgium.be/nl
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be