BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO'S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
FR
NL
EN
De beschermingsregeling
Home
De depositobeschermings- regeling
Financiële instrumenten
Andere beleggingsondernemingen
Levensverzekeringen tak 21
Kapitaalaandelen van erkende coöperatieve vennootschappen
Tegemoetkomingsreglement
Deelnemers
Structuur en organisatie
Organen
Contact
Publicaties
Jaarlijkse activiteitenverslagen
Berichten
News
Informatie FSMA
Gebruik van de site
 
Communication au public
Lorem ipsum dolor sit amet,. Vestibulum quis erat. Donec tellus nisl, iaculis ut.
plus...
 
De depositobescherming

Exclusieve bevoegdheid van het Garantiefonds voor financiële diensten

De Richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels heeft nieuwe maatregelen ingevoerd onder meer op het vlak van de definiëring van de deposanten en deposito’s die onder de dekking van het waarborgsysteem vallen. De Richtlijn heeft eveneens meerdere nieuwe modaliteiten ingevoerd met betrekking tot de vastlegging van het bedrag van de tegemoetkoming (waarvan het minimum van 100.000 euro per begunstigde behouden blijft) en tot de uitbetaling ervan. Daarnaast legt de Richtlijn precieze regels op met betrekking tot de financiering van de verbintenissen van het garantiesysteem en verstevigt ze de Europese samenwerking in geval van interventies met grensoverschrijdende impact. Deze Richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 22 april 2016 die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2016. Deze wet stelde eveneens een einde aan de opdracht van het Beschermingsfonds om het Belgische systeem van depositobescherming in te stellen en te beheren. Vanaf heden wordt de depositobescherming uitsluitend beheerd door het « Garantiefonds voor financiële diensten » gevestigd bij de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Deze website bevat bijgevolg geen enkele informatie meer over de depositobescherming.

(tekst gewijzigd op 12 mei 2016)

GARANTIEFONDS VOOR FINANCIËLE DIENSTEN (voorheen het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s, levensverzekeringen en kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen)

Federale Overheidsdienst Financiën
Algemene Administratie van de Thesaurie
Kunstlaan 30
BE – 1040 Brussel

Tel: 32.2.574.78.40
Fax 32.2.579.69.19

http://garantiefonds.belgium.be/nl
garantiefonds.thesaurie@minfin.fed.be